Läsplan
Bibelversion
Dag 83 Dag 1Dag 2

Matteusevangeliet kapitel 1

1
Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son.
2
Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Juda och hans bröder.
3
Juda födde Peres och Sara, och Tamar var deras mor. Peres födde Hesron, Hesron födde Ram,
4
Ram födde Amminadab, Amminadab födde Naheson, Naheson födde Salmon,
5
Salmon födde Boas, och Rahab var hans mor. Boas födde Obed, vars mor var Rut, Obed födde Isai,
6
och Isai födde David, kungen. David födde Salomo, vars mor var Urias hustru,
7
Salomo födde Rehabeam, Rehabeam födde Abia, Abia födde Asa,
8
Asa födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Ussia,
9
Ussia födde Jotam, Jotam födde Ahas, Ahas födde Hiskia,
10
Hiskia födde Manasse, Manasse födde Amon, Amon födde Josia,
11
och Josia födde Jekonja och hans bröder, vid den tid då folket fördes bort i fångenskap till Babel.
12
Sedan folket hade blivit bortfört till Babel, födde Jekonja Sealtiel, Sealtiel födde Serubbabel,
13
Serubbabel födde Abihud, Abihud födde Eljakim, Eljakim födde Assur,
14
Assur födde Sadok, Sadok födde Jakim, Jakim födde Eliud,
15
Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob,
16
och Jakob födde Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.
17
Alltså blir det tillsammans fjorton släktled från Abraham till David, fjorton led från David till fångenskapen i Babylon och från fångenskapen i Babylon till Kristus fjorton led.
18
Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande.
19
Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne.
20
Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande.
21
Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder."
22
Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten:
23
Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.
24
När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig.
25
Men han rörde henne inte, förrän hon hade fött en son. Och honom gav han namnet Jesus.

Matteusevangeliet kapitel 2

1
När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, se, då kom visa män från Östern till Jerusalem
2
och frågade: "Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom."
3
När kung Herodes hörde det, blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom.
4
Och han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade ut dem, var Messias skulle födas.
5
De svarade: "I Betlehem i Judeen, ty så är skrivet genom profeten:
6
Du Betlehem i Juda land, inte är du minst bland Juda furstar, ty från dig skall utgå en furste, som skall vara en herde för mitt folk Israel."
7
Då kallade Herodes i hemlighet till sig de visa männen och frågade ut dem om när stjärnan hade visat sig.
8
Sedan skickade han dem till Betlehem och sade: "Gå och sök noga efter barnet, och när ni har funnit det, underrätta mig, så att även jag kan komma och tillbe det."
9
De lyssnade till kungen och begav sig i väg. Och se, stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över den plats där barnet var.
10
När de såg stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje.
11
Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra.
12
Och sedan de i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land.
13
När de visa männen hade farit, se, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det."
14
Josef steg då upp och tog om natten med sig barnet och dess mor och begav sig till Egypten.
15
Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Ut ur Egypten kallade jag min son.
16
När Herodes såg att han hade blivit vilseledd av de visa männen, blev han ursinnig, och han lät döda alla de pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var två år och därunder, detta enligt den tid som han noga tagit reda på av de visa männen.
17
Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia:
18
Ett rop hördes i Rama, gråt och högljudd klagan: Rakel sörjde sina barn, och hon ville inte låta trösta sig, eftersom de inte längre fanns till.
19
När Herodes nu var död, se, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten.
20
Ängeln sade: "Stig upp och tag med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land, ty de som ville ta barnets liv är döda."
21
Han steg då upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land.
22
Men när han hörde att Arkelaus var kung över Judeen efter sin far Herodes, vågade han inte bege sig dit. Och sedan han i en dröm hade blivit varnad för detta, drog han bort till Galileens område.
23
Han bosatte sig i en stad som heter Nasaret, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeterna att Jesus skulle kallas nasaré.

Matteusevangeliet kapitel 3

1
Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och predikade i Judeens öken
2
och sade: "Omvänd er, ty himmelriket är nära."
3
Om honom heter det hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!
4
Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och hans mat var gräshoppor och vildhonung.
5
Jerusalem och hela Judeen och hela landet kring Jordan kom ut till honom,
6
och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan.
7
Men när han såg att många fariseer och sadduceer kom för att bli döpta av honom, sade han till dem: "Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen?
8
Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen.
9
Och tro inte att ni kan säga till er själva: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham.
10
Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.
11
Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.
12
Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks."
13
Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom.
14
Men Johannes försökte hindra honom och sade: "Det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig."
15
Jesus svarade honom: "Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet." Då lät han det ske.
16
När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom.
17
Och en röst från himlen sade: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje."