Läsplan
Bibelversion
Dag 1 Dag 2Dag 3

Matteusevangeliet kapitel 4

1
Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen.
2
Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig.
3
Då kom frestaren fram och sade till honom: "Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd."
4
Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun."
5
Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång
6
och sade: "Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning om dig, och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten."
7
Jesus sade till honom: "Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud."
8
Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet.
9
Och han sade: "Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig."
10
Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna."
11
Då lämnade djävulen honom, och se, änglar trädde fram och tjänade honom.
12
När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad, drog han sig undan till Galileen.
13
Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum, som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område,
14
för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja:
15
Sebulons och Naftalis land, sjövägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen
16
- det folk som sitter i mörker skall se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga skall ett ljus gå upp.
17
Från den tiden började Jesus predika och säga: "Omvänd er, ty himmelriket är nu här."
18
När Jesus vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön. De var fiskare.
19
Han sade till dem: "Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare."
20
Genast lämnade de näten och följde honom.
21
Han gick vidare och fick då se två andra bröder, Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes, där de satt i båten tillsammans med sin far Sebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem,
22
och genast lämnade de båten och sin far och följde honom.
23
Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.
24
Ryktet om honom gick ut över hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem.
25
Och mycket folk följde honom från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan.

Matteusevangeliet kapitel 5

1
När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom.
2
Då började han tala och undervisa dem:
3
"Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
4
Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade.
5
Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden.
6
Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade.
7
Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet.
8
Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.
9
Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn.
10
Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.
11
Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.
12
Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.
13
Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor.
14
Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg.
15
Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset.
16
Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.
17
Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda.
18
Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett.
19
Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.
20
Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket.
21
Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du skall inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen.
22
Jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder: Ditt dumhuvud, är skyldig inför Stora rådet, och den som säger: Din dåre, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna.
23
Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig,
24
så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder, och kom sedan och bär fram din gåva.
25
Var angelägen om att göra upp med din motpart när du är med honom på vägen, så att din motpart inte överlämnar dig till domaren och domaren överlämnar dig till fångvaktaren och du blir kastad i fängelse.
26
Amen säger jag dig: Du slipper inte ut därifrån, förrän du har betalat till sista öret.
27
Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott.
28
Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.
29
Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.
30
Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna.
31
Det är sagt: Den som skiljer sig från sin hustru skall ge henne skilsmässobrev.
32
Jag säger er: Var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.
33
Ni har vidare hört att det är sagt till fäderna: Du skall inte svära falskt och: Du skall hålla din ed inför Herren.
34
Jag säger er: Ni skall inte alls svära - varken vid himlen, den är Guds tron,
35
eller vid jorden, den är hans fotpall, eller vid Jerusalem, det är den store Konungens stad.
36
Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart.
37
Ert tal skall vara ja, ja, och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde.
38
Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand.
39
Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom.
40
Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också.
41
Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med honom.
42
Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig.
43
Ni har hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän.
44
Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er.
45
Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.
46
Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också?
47
Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också?
48
Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.

Matteusevangeliet kapitel 6

1
Akta er för att utföra goda gärningar för att människor skall se er. Då får ni ingen lön hos er Fader i himlen.
2
När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor skall berömma dem. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.
3
Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör,
4
så att din gåva ges i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
5
När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.
6
Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
7
Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull.
8
Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det.
9
Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn.
10
Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.
11
Ge oss i dag vårt bröd för dagen.
12
Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss.
13
Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde.
14
Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er.
15
Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.
16
När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.
17
Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte,
18
så att människor inte ser att du fastar, utan endast din Fader som är i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
19
Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl.
20
Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl.
21
Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.
22
Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus.
23
Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!
24
Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.
25
Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?
26
Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de?
27
Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?
28
Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte.
29
Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.
30
Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har!
31
Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med?
32
Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta.
33
Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.
34
Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.