Läsplan
Bibelversion
Dag 2 Dag 3Dag 4

Matteusevangeliet kapitel 7

1
Döm inte, så blir ni inte dömda.
2
Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er.
3
Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga?
4
Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga?
5
Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga.
6
Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er.
7
Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.
8
Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
9
Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd,
10
eller en orm, när han ber om en fisk?
11
Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.
12
Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.
13
Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.
14
Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.
15
Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.
16
På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?
17
Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.
18
Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.
19
Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.
20
Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.
21
Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.
22
Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?
23
Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!
24
Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan.
25
Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan.
26
Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden.
27
Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort."
28
När Jesus hade avslutat detta tal, var människorna mycket förvånade över hans undervisning,
29
ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda.

Matteusevangeliet kapitel 8

1
När han gick ner från berget, följde mycket folk efter honom.
2
Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sade: "Herre, om du vill, kan du göra mig ren."
3
Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade: "Jag vill. Bli ren!" Genast blev mannen ren från sin spetälska.
4
Och Jesus sade till honom: "Se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit, till ett vittnesbörd för dem."
5
Då Jesus var på väg in i Kapernaum, kom en officer fram och bad honom:
6
"Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor."
7
Jesus frågade honom: "Skall då jag komma och bota honom?"
8
Officeren svarade: "Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk.
9
Också jag är en man som står under andras befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det."
10
När Jesus hörde det, blev han förvånad och sade till dem som följde honom: "Amen säger jag er: I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro.
11
Jag säger er: Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket.
12
Men rikets barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder."
13
Till officeren sade Jesus: "Gå, som du tror skall det ske dig." Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk.
14
Jesus kom hem till Petrus hus och fick se att Petrus svärmor låg sjuk i feber.
15
Han rörde vid hennes hand, och då lämnade febern henne, och hon steg upp och betjänade honom.
16
När det blev kväll, förde man till honom många besatta. Och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka,
17
för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han.
18
När Jesus såg att en folkskara samlades omkring honom, befallde han att man skulle fara över till andra sidan sjön.
19
Då kom en skriftlärd fram och sade till honom: "Mästare, jag vill följa dig, vart du än går."
20
Jesus sade till honom: "Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget att vila huvudet mot."
21
En annan av hans lärjungar sade till honom: "Herre, låt mig först gå och begrava min far."
22
Jesus svarade: "Följ mig, och låt de döda begrava sina döda."
23
Jesus steg i båten, och hans lärjungar följde honom.
24
Då blåste det upp till full storm på sjön, och vågorna slog över båten. Men han sov.
25
De gick då fram och väckte honom och sade: "Herre, hjälp! Vi går under."
26
Han sade: "Varför är ni rädda? Så lite tro ni har!" Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt.
27
Männen häpnade och sade: "Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder honom."
28
När Jesus kom över till gadarenernas område på andra sidan sjön, kom två besatta emot honom ut från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram på den vägen.
29
Nu skrek de: "Vad har vi med dig att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?"
30
Ett gott stycke därifrån gick en stor svinhjord och betade.
31
De onda andarna bad honom: "Om du driver ut oss, skicka oss då in i svinhjorden."
32
Han sade till dem: "Far i väg!" Då kom de onda andarna ut och for in i svinen. Och hela hjorden störtade utför branten ner i sjön och omkom i vattnet.
33
De som vaktade svinen flydde in i staden och berättade alltsammans, också det som hade hänt med de besatta.
34
Hela staden gick då ut för att möta Jesus, och när de fick se honom, bad de att han skulle lämna deras område.

Matteusevangeliet kapitel 9

1
Jesus steg i en båt och for över sjön och kom till sin egen stad.
2
Där förde de till honom en lam man, som låg på en bädd. Och då han såg deras tro, sade han till den lame: "Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna."
3
Några skriftlärda tänkte: "Han hädar."
4
Jesus såg deras tankar och sade: "Varför tänker ni så ont i era hjärtan?
5
Vilket är lättast att säga: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp och gå?
6
Men ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder." Sedan sade han till den lame: "Stig upp, ta din bädd och gå hem!"
7
Då steg mannen upp och gick hem.
8
När folket såg det, greps de av fruktan och prisade Gud, som hade gett sådan makt åt människor.
9
Jesus gick vidare och fick se en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Han sade till honom: "Följ mig!" Då steg Matteus upp och följde honom.
10
När Jesus sedan var gäst i hans hem, kom många publikaner och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar.
11
Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar: "Varför äter er mästare med publikaner och syndare?"
12
Jesus hörde det och sade: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka.
13
Gå och lär er vad detta ord betyder: Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare."
14
Sedan kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade: "Varför fastar inte dina lärjungar, när både vi och fariseerna fastar?"
15
Jesus svarade dem: "Inte kan väl brudgummens vänner sörja, så länge brudgummen är hos dem? Men det skall komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då skall de fasta.
16
Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall skulle den påsatta lappen riva bort ännu mer från manteln och revan bli värre.
17
Inte heller slår man nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gör det sprängs säckarna, och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar, så att både vin och säckar bevaras."
18
Medan Jesus talade till dem, kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sade: "Min dotter har just dött. Men kom och lägg din hand på henne, så får hon liv igen."
19
Då steg Jesus upp och följde honom, och hans lärjungar gick också med.
20
Och se, en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel.
21
Hon tänkte: "Om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk."
22
Jesus vände sig om, och då han fick se henne, sade han: "Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig." Och från det ögonblicket var kvinnan botad.
23
När Jesus kom fram till synagogföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och folkskaran som höll dödsklagan,
24
sade han: "Gå härifrån! Den lilla flickan är inte död. Hon sover." Då hånskrattade de åt honom.
25
Men så snart folket hade visats ut, gick han in och tog flickans hand, och hon steg upp.
26
Och ryktet om detta gick ut över hela det området.
27
Då Jesus gick därifrån, följde två blinda efter honom och ropade: "Förbarma dig över oss, Davids son!"
28
Och när han kom hem, gick de fram till honom. Jesus frågade dem: "Tror ni att jag kan göra detta?" De svarade: "Ja, Herre."
29
Då rörde han vid deras ögon och sade: "Som ni tror skall det ske med er."
30
Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt till dem: "Se till att ingen får veta detta."
31
Men de gick ut och spred ryktet om honom i hela det området.
32
Medan de var på väg ut, se, då förde man till honom en man som var stum och besatt.
33
Och när han hade drivit ut den onde anden, talade den stumme. Och folket häpnade och sade: "Aldrig har man sett något sådant i Israel."
34
Men fariseerna sade: "Det är med hjälp av de onda andarnas furste som han driver ut de onda andarna."
35
Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor.
36
När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde.
37
Och han sade till sina lärjungar: "Skörden är stor, men arbetarna är få.
38
Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd."