Läsplan
Bibelversion
Dag 3 Dag 4Dag 5

Matteusevangeliet kapitel 10

1
Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor.
2
Detta är namnen på de tolv apostlarna: först Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas, vidare Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes,
3
Filippus och Bartolomeus, Thomas och Matteus, publikanen, Jakob, Alfeus son, och Taddeus,
4
Simon ivraren och Judas Iskariot, han som skulle förråda honom.
5
Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: "Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad.
6
Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus.
7
Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här.
8
Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.
9
Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten,
10
inte lädersäck för resan, inte två livklädnader, inte sandaler eller stav. Ty arbetaren är värd sin mat.
11
När ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig, och stanna där tills ni lämnar den orten.
12
Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det.
13
Om huset är värdigt, skall den frid ni tillönskar komma över det. Men om det inte är värdigt, skall er frid vända tillbaka till er.
14
Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter.
15
Amen säger jag er: För Sodoms och Gomorras land skall det på domens dag bli drägligare än för den staden.
16
Se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor.
17
Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och i sina synagogor skall de gissla er.
18
Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna.
19
Men när man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Det kommer att ges åt er i den stunden,
20
och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande kommer att tala genom er.
21
En bror skall utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn skall sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem.
22
Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.
23
Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Amen säger jag er: Ni hinner inte igenom Israels städer, förrän Människosonen kommer.
24
En lärjunge är inte förmer än sin lärare och en tjänare inte förmer än sin herre.
25
Det är nog för lärjungen att det går med honom som med hans lärare, och för tjänaren att det går med honom som med hans herre. Har man kallat husets Herre för Beelsebul, hur mycket mer skall man å inte kalla hans tjänare så.
26
Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och ingenting är gömt som inte skall komma i dagen.
27
Vad jag säger till er i mörkret skall ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken.
28
Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.
29
Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja.
30
På er är till och med alla hårstrån räknade.
31
Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.
32
Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen.
33
Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen.
34
Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd.
35
Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor,
36
och en man får sina egna till fiender.
37
Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig.
38
Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig.
39
Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.
40
Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig.
41
Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdig mans lön.
42
Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge - amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön."

Matteusevangeliet kapitel 11

1
När Jesus hade gett sina tolv lärjungar alla dessa föreskrifter, gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer.
2
Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar
3
och frågade honom: "Är du den som skulle komma, eller skall vi vänta på någon annan?"
4
Jesus svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser:
5
Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap.
6
Och salig är den som inte tar anstöt av mig."
7
När de hade gått, började Jesus tala till folket om Johannes: "Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden?
8
Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Se, de som bär fina kläder finns i kungapalatsen.
9
Men vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, det säger jag er: Han är ännu mer än en profet.
10
Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han skall bereda vägen för dig.
11
Amen säger jag er: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den mindre i himmelriket är större än han.
12
Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det.
13
Ty alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes,
14
och om ni vill ta emot det - han är den Elia som skulle komma.
15
Lyssna, du som har öron!
16
Vad skall jag likna detta släkte vid? De liknar barn, som sitter på torgen och ropar till andra barn:
17
Vi har spelat flöjt för er, men ni dansade inte. Vi har sjungit sorgesånger, men ni grät inte.
18
Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och man säger: Han är besatt.
19
Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: Se, vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare! Men Visheten har fått rätt av sina barn."
20
Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade utfört sina många kraftgärningar och förebrå dem att de inte hade omvänt sig.
21
"Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som har utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska.
22
Jag säger er: För Tyrus och Sidon skall det på domens dag bli lindrigare än för er.
23
Och du, Kapernaum, skall du kanske upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet skall du fara. Ty om de kraftgärningar som har utförts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått ännu i dag.
24
Men jag säger er: För Sodoms land skall det på domens dag vara lindrigare än för dig."
25
Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små.
26
Ja, Fader, detta var din goda vilja.
27
Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.
28
Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.
29
Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.
30
Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Matteusevangeliet kapitel 12

1
Vid den tiden gick Jesus genom ett sädesfält på sabbaten. Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta.
2
När fariseerna såg det, sade de till honom: "Se, dina lärjungar gör det som inte är tillåtet på sabbaten."
3
Han svarade dem: "Har ni inte läst vad David gjorde, när han och hans följeslagare var hungriga:
4
hur han gick in i Guds hus och åt skådebröden, som varken han eller de som var med honom fick äta, utan endast prästerna?
5
Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är utan skuld?
6
Jag säger er: Här ser ni det som är större än templet.
7
Om ni hade förstått vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer, så skulle ni inte ha dömt de oskyldiga.
8
Ty Människosonen är sabbatens Herre."
9
Sedan begav han sig därifrån och gick in i deras synagoga.
10
Där fanns en man som hade en förtvinad hand. De frågade Jesus: "Är det tillåtet att bota på sabbaten?" De ville nämligen ha något att anklaga honom för.
11
Han svarade dem: "Vem av er skulle inte gripa tag i sitt får och dra upp det om det faller i en grop, och det också på sabbaten?
12
Hur mycket mer är inte en människa värd än ett får! Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten."
13
Sedan sade han till mannen: "Räck ut din hand." Han räckte ut den, och den var nu lika frisk som den andra.
14
Fariseerna gick då ut och överlade om att döda honom.
15
När Jesus fick veta det, drog han sig undan.Många följde honom, och han botade dem alla.
16
Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var,
17
för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja:
18
Se min tjänare, som jag har utvalt,min älskade, i vilken min själ har sin glädje.Jag skall låta min Andekomma över honom,och han skall förkunna rättenför folken.
19
Han skall inte tvista eller skrika.Hans röst skall ingen hörapå gatorna.
20
Ett brutet strå skall han inte krossa,och en rykande veke skall han inte släcka,förrän han har fört rätten till seger.
21
Och till hans namnskall folken sätta sitt hopp.
22
Sedan förde man till Jesus en besatt som var blind och stum, och han botade honom, så att den stumme talade och såg.
23
Och allt folket blev utom sig av häpnad och sade: "Kanske är han Davids son?"
24
När fariseerna hörde det, sade de: "Det är bara med hjälp av Beelsebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna."
25
Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: "Ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kommer inte att bestå.
26
Om Satan driver ut Satan, har han kommit i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå?
27
Och om jag driver ut de onda andarna med hjälp av Beelsebul, med vems hjälp driver då era söner ut dem? De kommer därför att vara era domare.
28
Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er.
29
Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger utan att först ha bundit den starke? Sedan kan han plundra hans hus.
30
Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.
31
Därför säger jag er: All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas.
32
Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande.
33
Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet.
34
Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.
35
En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont.
36
Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag.
37
Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas."
38
Sedan sade några skriftlärda och fariseer till honom: "Mästare, vi vill se dig göra ett tecken."
39
Han svarade dem: "Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken.
40
Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.
41
Män från Nineve skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom, eftersom de omvände sig vid Jonas predikan. Och se, här är mer än Jona.
42
Drottningen av Söderlandet skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty hon kom från jordens yttersta gränser för att lyssna till Salomos vishet. Och se, här är mer än Salomo.
43
När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen.
44
Då säger han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat,
45
går han bort och tar med sig sju andra andar, värre än han själv, och de går in och bor där. Så blir för den människan det sista värre än det första. På samma sätt kommer det också att gå för detta onda släkte."
46
Medan Jesus ännu talade till folket, stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom.
47
Någon sade då till honom: "Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig."
48
Han svarade: "Vem är min mor och vilka är mina bröder?"
49
Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: "Här är min mor och mina bröder.
50
Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och min syster och min mor."