Jämför
Logga in

Logga in

Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

Första Moseboken kapitel 2

Första bibelversionen
Andra bibelversionen
Bok
Kapitel
1
Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara.
1
Så blevo nu himmelen och jorden fullbordade med hela sin härskara.
2
På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort.
2
Och Gud fullbordade på sjunde dagen det verk som han hade gjort; och han vilade på sjunde dagen från allt det verk som han hade gjort.
3
Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort.
3
Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, därför att han på den dagen vilade från allt sitt verk, det som Gud hade gjort, när han skapade.
4
Detta är himlens och jordens fortsatta historia sedan de skapats, då när Herren Gud hade gjort jord och himmel.
4
Detta är berättelsen om den ordning i vilken allt blev till på himmelen och jorden, när de skapades, då när HERREN Gud gjorde jord och himmel.
5
Det växte ännu ingen buske på jorden och ingen ört hade ännu skjutit upp ur marken. Ty Herren Gud hade inte låtit det regna på jorden och det fanns ingen människa som kunde bruka den.
5
Då bar jorden ännu ingen buske på marken, och ingen ört hade ännu skjutit upp på marken, ty HERREN Gud hade icke låtit regna på jorden, och ingen människa fanns, som kunde bruka jorden;
6
Men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken.
6
men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken.
7
Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ.
7
Och HERREN Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse.
8
Herren Gud planterade en lustgård i Eden, österut, och satte där människan som han hade format.
8
Och HERREN Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte däri människan som han hade danat.
9
Och Herren Gud lät alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken. Livets träd liksom trädet med kunskap om gott och ont satte han mitt i lustgården.
9
HERREN Gud lät nämligen alla slags träd som voro ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken, och livets träd mitt i lustgården, så ock kunskapens träd på gott och ont.
10
Från Eden gick en flod ut som vattnade lustgården och som sedan delade sig i fyra huvudgrenar.
10
Och från Eden gick en flod ut, som vattnade lustgården; sedan delade den sig i fyra grenar.
11
Den första heter Pison. Det är den som flyter runt hela landet Havila, där det finns guld.
11
Den första heter Pison; det är den som flyter omkring hela landet Havila, där guld finnes,
12
Guldet i det landet är gott och där finns också bdelliumharts och onyxsten.
12
och det landets guld är gott; där finnes ock bdelliumharts och onyxsten.
13
Den andra floden heter Gihon. Det är den som flyter runt hela landet Kush.
13
Den andra floden heter Gihon; det är den som flyter omkring hela landet Kus.
14
Den tredje floden heter Hiddekel. Det är den som flyter öster om Assur. Den fjärde floden är Eufrat.
14
Den tredje floden heter Hiddekel; det är den som har sitt lopp öster om Assyrien. Den fjärde floden är Frat.
15
Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den.
15
Så tog nu HERREN Gud mannen och satte honom i Edens lustgård, till att bruka och bevara den.
16
Och Herren Gud gav mannen denna befallning: "Du kan fritt äta av alla träd i lustgården,
16
Och HERREN Gud bjöd mannen och sade: »Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta,
17
men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö."
17
men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö.»
18
Herren Gud sade: "Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like."
18
Och HERREN Gud sade: »Det är icke gott att mannen är allena. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som honom höves.»
19
Herren Gud hade format alla markens djur och alla himlens fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så skulle den heta.
19
Och HERREN Gud danade av jord alla markens djur och alla himmelens fåglar, och förde dem fram till mannen för att se huru denne skulle kalla dem; ty såsom mannen kallade var levande varelse, så skulle den heta.
20
Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och åt alla markens vilda djur. Men åt mannen fanns ingen medhjälpare som var hans like.
20
Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt fåglarna under himmelen och åt alla markens djur. Men för Adam fann han icke någon hjälp, sådan som honom hövdes.
21
Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen, och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött.
21
Då lät HERREN Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött.
22
Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom.
22
Och HERREN Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen, och förde henne fram till mannen.
23
Mannen sade:"Denna är nu ben av mina benoch kött av mitt kött.Hon skall heta kvinna,ty av man har hon tagits."
23
Då sade mannen: »Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen.»
24
Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.
24
Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skola varda ett kött.